BORDER COLLIE CLUB NEDERLAND

Border Collie Agenda 2017

Cover Border Collie Agenda 2017 Ook dit jaar krijgt iedereen weer een Border Collie agenda bij de BCN! We laten extra agenda's drukken omdat we meerdere verzoeken kregen vorig jaar voor extra agenda's om te schenken of voor mensen die de BCN niet krijgen.
Ze zijn leuk om als cadeau te geven of bijvoorbeeld om uw pupkopers mee te geven. U kunt deze via deze pagina bestellen. Tevens hebben we nog Border Collie kalenders te koop. Ook deze zijn hier te bestellen.

Ga naar de bestelpagina!

Lezing titeren door Tannetje Koning

Op 22 oktober zal er in Amersfoort een lezing door Tannetje Koning over titeren worden gegeven. Er is nog genoeg plek over. Daarna is er een mogelijkheid om door haar je hond te laten titeren.
Last minute: kosten voor alleen de lezing zijn 20 euro en je hond laten titeren is €39,50 per hond.
Inschrijving via: https://goo.gl/forms/Xfys95uEOYJ210X42.

werkgroep COWS

In de handlersvergadering van 6 september heeft de COWS een werkgroep geformeerd. De werkgroep heeft de opdracht meegekregen te onderzoeken hoe er geld en middelen gegenereerd kunnen worden voor de deelnemers aan het EK schapendrijven. In de vergadering is naar voren gekomen dat de kosten die de deelname met zich meebrengt erg hoog zijn en een aantal zich gekwalificeerde handlers zich hebben moeten terugtrekken vanwege deze hoge kosten. De werkgroep is van mening dat elke geplaatste handler de mogelijkheid moet hebben om het EK te kunnen lopen en wil naar diverse mogelijkheden gaan kijken om dit te realiseren. Te denken valt aan sponsoring, crowdfunding, benefietwedstrijden etc. De werkgroep kan jouw hulp goed gebruiken! Heb je ervaring met bovenstaande, werk je misschien wel in deze branche of heb je goede ideeën of aanvullingen mail deze dan naar cows@bccn.nl of neem contact op met 1 van de werkgroepleden. Dankjewel alvast! Pim Visscher, Marjan Kodde en Jessica Stigter.

Contributie 2016

Hierbij het verzoek aan alle leden van de BCCN om hun contributie van 2016 zelf over te maken naar rek NL47 INGB0009234641 ovv het lidmaatschapsnummer. Dit is ook voor degene die een incasso hebben afgegeven.
Helaas lukt het niet om bij iedereen te incasseren.
Er is al contact opgenomen met de ING maar deze schuift het af naar het programma en andersom.

Lidmaatschap.

Q-koorts waarschuwing!

Voor diegenen die de waarschuwing over de q-koorts enting nog niet serieus nemen. Onder een gedeelte van een publicatie in "de Boerderij" 12-07-2016 Onder de bestuurlijke boetes valt dus ook de boete voor overtreden q-koorts enting.

Hogere bestuurlijke boetes
Per 1 juli van dit jaar gelden hogere bestuurlijke boetes bij overtreding van de Wet Dieren of de Warenwet. Tot nu toe konden boetes met een maximum van €20.000 worden opgelegd. Dat is eerder dit jaar verhoogd tot maximaal €820.000 of 10% van de jaaromzet, als de jaaromzet hoger is dan €8,2 miljoen. Die hoge boete kan alleen worden opgelegd als het vastgestelde boetebedrag minder is dan het economisch voordeel dat een ondernemer heeft. Calculerend gedrag wordt daarmee bestreden.

Promotie PETscan (landelijke database rassen)

Als onderdeel van Fairfok heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen. In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.
Lees het hele artikel.

Vacature voorzitter Border Collie Club Nederland

Het bestuur heeft de uitvoering van taken voor een groot deel gedelegeerd aan commissies, waarvan de voorzitters deel uitmaken van het bestuur van de BCCN. Zij legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Voor het goed functioneren van de vereniging is het van belang, dat alle betrokkenen zich goed bewust zijn van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en deze respecteren. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Wel kan een vergoeding van gemaakte onkosten - binnen de daarvoor geldende regelingen - plaatsvinden.

Functie

Maakt deel uit van en geeft leiding aan het (dagelijks) bestuur van BCCN, dat collectief verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het goedgekeurde beleid.
Neemt gemiddeld 5 à 6 keer per jaar deel aan een bestuursvergadering, de Algemene Vergadering(en) en kan daarnaast gevraagd worden zitting te nemen in werkgroepen.
Legt, als onderdeel van het collectieve bestuur, verantwoording af aan de Algemene Vergadering voor het gevoerde beleid. Deze Algemene Vergadering vindt tenminste eenmaal per jaar plaats.
Representeert de BCCN ook buiten de eigen vereniging.
Uiteraard geïnteresseerd in het ras Border Collie en alles wat daarmee van doen heeft.

Hij/zij beschikt over:

 • Strategisch denkniveau
 • Voldoende tijd, energie en motivatie om de functie uit te voeren
 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Daadkracht en besluitvaardigheid
 • Een goede en verbindende vergadertechniek gericht op realisatie en inspiratie
 • Een stevig in de schoenen staan mentaliteit.

Taken

 • Binnen het bestuur draagt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het algemene bestuur. Hij/zij heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de mede bestuursleden.
 • De voorzitter is tevens voorzitter van de Algemene Ledenvergadering.
 • Heeft een visie op activiteiten met de border collie in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Werkt goed samen met de commissies binnen de BCCN.
 • Is een waardig representant van de BCCN in binnen- en buitenland; beweegt zich gemakkelijk in een diversiteit aan formele en informele bijeenkomsten en gezelschappen.
 • Behartigt de belangen van de BCCN en ziet toe op naleving van de statuten en reglementen.

Verklaring bestuur aftreden voorzitter

Het bestuur werd een tijdje geleden verrast door de mededeling dat Leendert er mee ging stoppen. Natuurlijk hadden we de laatste weken gemerkt dat hij erg druk was, maar wij namen aan dat dit van voorbijgaande aard zou zijn. Wij vinden het erg jammer maar we begrijpen zijn beweegredenen en hebben dan ook respect voor zijn besluit.

Vorig jaar tijdens een door hem voorgezeten BALV maakten veel van de aanwezige BCCN leden voor het eerst kennis met Leendert Wignand. Blijkbaar was de eerste indruk bijzonder positief want hij werd nog diezelfde avond gekozen in het bestuur en meteen, uiteraard na overleg met hem, als de nieuwe voorzitter naar voren geschoven. Aan hem de opdracht om de rust binnen de club terug te brengen, naar onze mening een taak waarin hij buitengewoon goed geslaagd is. Natuurlijk waren er ups en downs, er moest om zeer legitieme redenen afscheid worden genomen van 2 bestuursleden waardoor de noodzaak ontstond om nieuwe mensen te vinden die plaats wilden nemen in het bestuur. Het was zijn niet aflatende gedrevenheid die er voor gezorgd heeft dat er in april een groot enthousiast bestuur gevormd kon worden. Met Leendert verliest de Border Collie Club Nederland een zeer goede voorzitter.

Wat nu, dat hebben we ons de laatste dagen afgevraagd. In ieder geval gaan we verder op de ingeslagen weg, gemotiveerd en met net zo veel enthousiasme als hier voor. Na een inventarisatie onder de huidige leden van het bestuur zijn we tot de conclusie gekomen dat niemand van ons de functie van voorzitter op zich wil nemen. Dit houdt dus automatisch in dat we binnen het bestuur een vacature hebben. Weet je een geschikte kandidaat die de taak van voorzitter van de BCCN op zich wil nemen en de “bestuur kar” wil trekken, of wie weet ben jij zelf wel zo iemand, dan horen we het graag.

In de tussenliggende periode zal Maco Hoogenboom als vicevoorzitter de voorzitterstaken op zich nemen. We hopen echter van harte dat we binnen een niet al te lange tijd aan de vereniging een nieuwe voorzitter kunnen voorstellen.

Wij willen Leendert bedanken voor zijn inzet en enthousiasme en hem veel succes wensen met zijn baan. Tot ziens, want we zullen je ongetwijfeld tegenkomen op één van de activiteiten georganiseerd door de club.

Het bestuur.

Voorzitter treedt af

Beste allemaal,

Ik heb besloten om met mijn voorzitterschap van de BCCN te stoppen.
Ik ben te druk met andere dingen om de taak van voorzitter nog goed te kunnen doen. Er is geen gedoe of ruzie.
Ik vind dat er nu een andere soort voorzitter nodig is. Iemand die zorgt dat we de ingeslagen weg blijven volgen. Ik ben meer iemand die wat minder graag de vaste paden bewandelt. Dat is handig als je de BCCN nieuw leven in wil blazen en een nieuwe koers wil laten varen, maar als die koers er is, dan voelt het voor mij niet meer goed.
Daarnaast ben ik dus erg druk met andere bezigheden en ik kan en wil het niet meer combineren. Ik heb nu een opdracht voor vijf dagen per week waar ik per dag 3 uur voor moet reizen. En zoals het nu lijkt, blijf ik dat voorlopig ook nog doen.
Het team dat er nu is, is een goed team en die verdient een voorzitter die de aandacht kan geven die de club verdient. Het bestuur is al druk bezig met het vervangen van mij. En we kijken wel even hoe wat praktisch kunnen oplossen.
Ik wil iedereen bedanken voor alles wat er in de afgelopen maanden is gebeurd. Heb me altijd erg gesteund gevoeld. Met de grote opkomst bij de ALV was ik nog het meest trots. In de afgelopen maanden veel gelachen en het was eigenlijk nooit saai. Af en toe wel wat gemopper, maar dat hoort er ook een beetje bij met een grote vereniging.
Voor de meesten is het gewoon tot ziens en ben niet gelijk helemaal weg, want er moeten natuurlijk wel nu wat dingen geregeld worden qua overdragen en wat administratieve dingen.
Maar formeel ben ik voorzitter af.

Leendert

Uitslag nederlands kampioenschap kwalificatieklasse

Hieronder de winnaars van het Nederlands Kampioenschap Kwalificatieklasse 2016 te Boxmeer.

 1. Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny
 2. Serge van der Zweep met Gary
 3. Ellen van der Zweep met Joe
Foto: Roel Dekker

Clubkampioen seizoen 2015-2016
Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny

Beste vrouwelijke handler seizoen 2015-2016
Ellen van der Zweep met Joe

Van harte!!!

Handlers en honden CSC 2016 in Finland

De handlers die namens Nederland naar de Continental gaan zijn:

 • Serge van der Zweep met Llanfarian Jenny (teamcaptain)
 • Serge van der Zweep met Gary
 • Tjitse Terpstra met Llanfarian Bet
 • John Pluta met Killiebrae Spot
 • Roy Terpstra met Whitemoorborders Colin
 • Ellen van der Zweep met Joe
 • Piet Heuvelman met Lad
 • Susanne Lejuez met Gain
reserve:
 • Roy Terpstra met Sky the Big Saren
 • Rene Schripsema met Bor

Q-koorts & evenementen

Tijdens een toevallige controle van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) bij een schapenhouder waar ook wedstrijden schapendrijven worden georganiseerd kwam de vraag naar voren of voor een dergelijk evenement de schapen al dan niet ingeënt moeten worden tegen de q-koorts. Naar aanleiding hiervan is er een mailwisseling geweest tussen beide partijen. Hier het belangrijkste gedeelte daarvan: Q-koorts & NVWA

WIJZIGING FOKREGLEMENT

Per 1 januari 2016 wijzigt ons Fokreglement. Deze wijziging heeft betrekking op de periode waarbinnen een teef nesten mag voortbrengen.

Meer informatie op de CFH-pagina.

Administratiekosten

Per 1 januari 2016 worden de administratiekosten van € 10 afgeschaft. Deze € 10 administratiekosten wordt op dit moment in rekening gebracht wanneer niet via een automatische incasso wordt betaald.

Per 1 januari willen we een nieuw systeem in gebruik gaan nemen en in het nieuwe systeem zal het bijhouden van € 10 extra administratiekosten meer een last zijn, dan dat het daadwerkelijk iets oplevert.

Raad van Beheer Kennis Tour

De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen. Dit jaar zijn er drie verschillende sessies:

 • "Beter weten over beter eten: fabels en feiten over gezonde voeding voor de hond" door dr. Esther Hagen-Plantinga.
 • "Rasgebonden KNO-problemen; van (Oost-Indische) Doofheid tot Ademhalingsklachten" door dr. Gert ter Haar.
 • "Huidige inzichten over vaccinaties bij de hond" door dr. Herman Egberink.

Voor data, locaties en inschrijvingen zie Kennistour

Korte agenda

Datum/Data
Locatie

Activiteit
22 Oct 2016
Amersfoort

Lezing: Titeren met Tannetje Koning, KC Zoys
30 Oct 2016
Gennep

Keuring Functioneel Exterieur en Aanlegtest
5 en 6 Nov 2016
Middelharnis

Shortway Shepherds novice en open
5 en 6 Nov 2016
Havelte

NK Praktijk ism De Holtinger Schaapskudde
9 Nov 2016
Woudenberg

Darmziekten bij rashonden en honden met rare dingen in hun maag
12 en 13 Nov 2016
Almelo

Twente Trial, Engels Parcours voor beginners
13 Nov 2016
Rosmalen

Afname startlicenties ism Hans van Leur (11:00)
19 en 20 Nov 2016
Raar

Kwalificatiewedstrijd i.s.m. Naud Maassen
26 en 27 Nov 2016
Raar

Promotiewedstrijd i.s.m. Naud Maassen
10 en 11 Dec 2016
America (L)

Clinic Serge van der Zweep

Naar de volledige agenda.

Serge van der Zweep (met Gary) en het Nederlandse team winnaars Continental Sheepdog Championship 2015

We feliciteren Serge met Gary voor hun persoonlijke titel en het Nederlandse team van harte met deze fantastiche overwinning!!!

 • 1. Serge van der Zweep met Gary 274 punten
 • 2. Nicolas Annaloro met E'time 234 punten
 • 3. Didier Fischer met Craig 234 punten
CSC 2015's post.

Verenigingsfokreglement van de BCCN

Na goedkeuring door ALV op 14 april 2014 is het verenigingsfokreglement (VFR) inmiddels ook goedgekeurd door het bestuur van Raad van Beheer (RvB). Het VFR treedt per 1-1-2015 in werking.
Met het VFR beogen we bij te dragen aan de belangen van ons ras, de Border Collie. We vertrouwen er op dat iedereen de regels uit het VFR zal volgen.

Het bestuur

Download het Verenigingsfokreglement van de BCCN!

Nederlands Kampioenschap schapendrijven - Kwalificatie klasse

Zondag 28-6-2015 is Susanne Lejuez met haar Eryri Jaff de winnaar geworden van het NK Kwalificatie 2015! Ze wist niet alleen de eerste plaats te bemachtigen maar met haar Kyra behaalde ze ook nog eens de tweede plaats!
Derde plaats werd behaald door Serge van der Zweep met Gary!

Bijzondere vermelding voor Mike van der Most's MKD Fly die een prachtige 5e plaats behaalde op haar laatste wedstrijd en nu met een welverdiend pensioen gaat.

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele BCCN!!!
Uitslag NK Kwalificatie 2015.

Genetische mutatie gevonden voor Sensory Neuropathy

In dit artikel (Engels) wordt kennis gegeven van het vinden van de genetische mutatie voor deze zeldzame maar zeer ernstige aandoening Sensory Neuropathy.

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

Op de pagina van de Commissie Fokkerij en Hondenregistratie vindt u het advies van de Raad van Beheer omtrend de nieuwe regelgeving chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort.

Selectie Continental Sheepdog Championship 2015

Zondag 28-06-2015 is er in Buurse gestreden om de titel Nederlands Kampioen. Na deze laatste kwalificatie wedstrijd + NK is duidelijk welke 8 handlers geplaatst zijn voor het Continental Sheepdog Championship 2015 in Italië:

Het Nederlandse Team Continental Sheepdog Championship 2015
1. Serge van der Zweep – Gary – TEAM CAPTAIN
2. Serge van der Zweep – Llanfarian Jenny
3. Wiet van Dongen – Blaze
4. Wiet van Dongen – Glen at Borders at Work
5. Susanne Lejuez – Eryri Jaff
6. Moes Akhzane – Jim
7. Piet Heuvelman – Sue
8. Roy Terpstra – Sky the Big Saren

Reserve:
9. Johan de Jonge – Liv
10. Johan de Jonge – Kim

We feliciteren alle geslecteerden met hun kwalificatie!

Van de Raad van Beheer aangaande de nieuwe invoereisen voor pups.

Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben. Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening. De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës. Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa. Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.

Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben. De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Informatie Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. Er zijn veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In bijgaand artikel probeert de RvB aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.
Toelichting nieuwe wet- en regelgeving Besluit houders van dieren

Machtiging automatische incasso contributie BCCN

Om de contributie zoveel mogelijk te stroomlijnen en de kosten van de facturatie te beperken wordt iedereen opgeroepen de BCCN te machtigen om de contrubutie automatisch af te schrijven. Hiervoor is het formulier Machtiging automatische incasso contributie BCCN in het leven geroepen: Machtiginsformulier Automatische Incasso.pdf/ Machtiginsformulier Automatische Incasso.doc. Iedereen wordt verzocht deze in te vullen, te onderteken en naar de ledenadministratie te sturen.

Nieuwe Uitvoeringsregels Locatiecontroles

Vanaf 1 januari 2013 wordt er door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

Download het document Nieuwe Uitvoeringsregels Locatiecontroles voor alle informatie.

Certificeren voor de rashondenfokker

Certificeren biedt aan serieuze rashondenfokkers de mogelijkheid om voor hun puppykopers en zichzelf een veilige omgeving te creëren. In deze tijd, waarin rashondenfokkers onder vuur liggen, is dit een geruststellende gedachte. Fokkers die hun passie met liefde en zorg beoefenen, blijven zo in staat hun bijdrage aan de kynologie te leveren.

Dat was de conclusie die getrokken mocht worden uit het symposium ‘Toekomst voor traditie’, dat op 9 november 2013 plaats vond te Woudenberg. Organisator was Kunogonda, vereniging van foksters en liefhebsters van rashonden, die met dit evenement haar vijftigste verjaardag vierde. Uit handen van Hugo Stempher, bestuurslid van de Raad van Beheer, ontving Yvonne Bennis, voorzitter van de jarige vereniging,

Hier leest u het volledige verslag van het symposium: Certificeren voor de rashondenfokker.

Demonstraties met Border Collies

In toenemende mate krijgt het bestuur verzoeken van organisatoren van evenementen om demonstraties te geven met Border Collies. Dit geldt zowel voor schapendrijven, agility als flyball of frisbee. Graag willen wij leden de gelegenheid geven om dit voor hun rekening te nemen. Mocht je hiervoor interesse hebben, stuur dan even een mailtje met je gegevens (adres, telefoonnummer en email) naar: .